Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.):

1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

7. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku:

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg powiatowych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do szerokości 20% - 2,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 6,00 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł

2. Stawki określone wyżej stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz pasów dzielących.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 2,00 zł

4. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia.

1) w pasie drogowym - 40,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł

5. Za zajęcie pasa drogowego umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,60 zł

2) reklamy:

a) o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza zawierająca wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,80 zł

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz - 0,20 zł

c) pozostałych reklam - 3,00 zł

W celu zajęcia pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć do tutejszego Zarządu wniosek (do pobrania) wraz z następującymi załącznikami:

a) plan sytuacyjny,

b) ksero decyzji stanowiącej zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

c) ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

d) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót,

e) harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

 

drukuj (ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-01-22 14:35
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-21 11:43

Wniosek

drukuj (Wniosek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Gralewicz
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2020-10-20 11:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8176
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-20 11:20:12