Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO – oraz art. 8 ust.1b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(Dz. U. z 2018r. poz.1316 ze zmianami), niniejszym informujemy, iż :


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie,   

   ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06-500 Mława reprezentowany przez Dyrektora.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg

   w Mławie  email: iod@pzdmlawa.pl, tel 23 654 30 20;

3) Administrator danych osobowych – Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie - przetwarza   

   Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa ciążących na administratorze lub   

   dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe) w celu

   realizacji uprawnień i obowiązków pracownika oraz pracodawcy wynikających z przepisów   

   prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) realizacji zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

b) realizacji zdań wynikających z ustawy o drogach publicznych.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcą

    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym organom administracji

    publicznej oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów o

    archiwizacji.

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu

     prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich   

     przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne

     uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1

    lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje

    Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na   

    zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z

    obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych

     osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie przysługuje Pani/Panu prawo

     wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

     osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter  dobrowolny, jest

      wymogiem ustawowym,warunkiem umownym,warunkiem zawarcia umowy).

 11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

       profilowane.

Metryka

  • opublikował: Piotr Tomasz Kowalski
    data publikacji: 2023-07-14 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-14 13:59:15