Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mlawa.pl

Treść strony

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06 – 500 Mława informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.11.2012 r. na „Zakup samochodu silnikowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną o masie całkowitej do 3,5 tony wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego” wybrał do realizacji w/w zamówienia Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Autoservis Spółka z o.o., ul. Płocka 91, 06-500 Mława.

Dane wybranej oferty:

 • cena netto - 81.249,02 zł
 • podatek VAT - 18.687,27 zł
 • wartość brutto - 99.936,29 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 29/100)

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom

WYKONAWCA

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium

CENA

Kryterium

waga ….%

Kryterium

waga ….%

Oferta oznaczona nr „1” złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Autoservis Spółka z o.o.; 06 - 500 Mława ul. Płocka 91

100,00

 

 

100,00

 

  

drukuj (POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2012-12-04 09:35

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06 – 500 Mława informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2012 r. na „Bieżącą dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w terminie od daty podpisania umowy do końca 2013 roku” wybrał do realizacji w/w zamówienia Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSMIK Karola Nowakowska, ul. Torfa Załęskiego 6, 06-500 Mława.

Dane wybranej oferty

Benzyna bezołowiowa Pb - 95 - za 1 litr:

 • Netto - 4,46 zł,
 • podatek VAT 23 % tj- 1,03 zł,
 • brutto: 5,49 (słownie złotych brutto:pięć 49/100)

Olej napędowy ON - za 1 litr:

 • Netto - 4,50 zł,
 • podatek VAT 23 % tj 1,04 zł,
 • brutto: 5,54 (słowniezłotych brutto: pięć 54/100)

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom

WYKONAWCA

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium

CENA

Kryterium

waga ….%

Kryterium

waga ….%

Oferta oznaczona nr „1” złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSMIK Karola Nowakowska; 06 - 500 Mława ul. Torfa Załęskiego 6

100,00

 

 

100,00

PZD. DT – 2310.16.2012

drukuj (POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2012-12-20 11:24

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06 – 500 Mława informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.02.2013 r. na „Wykonanie remontu mostu o JNI 01005628 na rzece Orzyc w m. Grzebsk w ciągu drogi powiatowej Nr P2310W (Nowa Wieś) - granica województwa - Grzebsk - Brzozowo Nowe na terenie powiatu mławskiego” została wybrana niżej wymieniona oferta.

Oferta oznaczona nr „6” złożona przez: „TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak, ul. Graniczna 1A, 06-500 Mława

Dane wybranej oferty

 • cena netto - 237.941,50 zł
 • podatek VAT 23 % tj - 54.726,55 zł
 • cena brutto: 292.668,05 zł (słownie złotych brutto: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem 05/100)

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom

WYKONAWCA

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium

CENA

Kryterium

waga ….%

Kryterium

waga ….%

Oferta oznaczona nr „3” złożona przez: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna; 03 - 228 Warszawa ul. Marywilska 38/40

80,42

 

 

80,42

Oferta oznaczona nr „4” złożona przez: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański; 87 - 815 Smólnik, Mostki 1B

88,03

 

 

88,03

Oferta oznaczona nr „5” złożona przez: INWESTYCJA Adam Humienny; 87 - 162 Lubicz, Grabowiec ul. Dębowa 2

94,85

 

 

94,85

Oferta oznaczona nr „6” złożona przez: „TRAKT” Usługi Drogowo Mostowe Zuzanna Barbara Błachowiak; 06 - 500 Mława ul. Graniczna 1 A

100,00

 

 

100,00

Oferta oznaczona nr „7” złożona przez: POL - DRÓG Sp. z o.o.; 01 - 934 Warszawa ul. Arkuszowa 7

44,27

 

 

44,27

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Z postępowania wykluczono następujące oferty:

 • „1” - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych „PYLON” Sp. z o.o.; Oddział Warszawa; 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11 lok. 253/1
 • „2” - DOMOST Sp. z o.o.; 07-320 Małkinia Górna ul. Kolejowa 30
 • „8” - Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski; 06-450 Glinojeck ul. Nadrzeczna 12

PZD. DT – 2310.1.2013

drukuj (POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-03-11 13:16

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie (ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, tel. +48 (23) 654 30 20, fax +48 (23) 654 30 20, NIP: 569-15-81-478, REGON 130382305, e-mail: pzd@powiatmlawski.pl) ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż środka trwałego: samochodu ciężarowo-osobowy Żuk A 07J o pojemności silnika 2417 nr rej. CAL 7077, rok prod. 1997.

Miejsce przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10.

Termin przetargu

3 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00

Oferowany pojazd można oglądać na placu przy budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 w godz. 8:00-12:00.

Cena wywoławcza (brutto) wynosi: 2.500 zł

Kwota wadium wynosi: 250 zł

Warunki udziału w przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej (PLN) na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie; Nr: 05 8213 0008 2003 0402 4824 0003
 2. Oferta zakupu powinna wpłynąć do sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie do dnia 3 kwietnia 2013 do godz. 11:00.
 3. Oferta powinna zawierać: nazwę pojazdu, oferowana cenę, nazwisko i imię oferenta z adresem zamieszkania i numerem PESELU i NIP lub pełną nazwę firmy z pieczęcią firmową (NIP I REGON).
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na samochód ciężarowo-osobowy Żuk poj. 2417”
 5. W kopercie może znajdować się tylko jedna oferta.
 6. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
 8. Związanie ofertą trwa 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
 9. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
 10. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
 11. Wybrany oferent, pod rygorem utraty wpłaconego wadium, powinien uiścić zaoferowaną cenę w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10, i odebrać zakupiony sprzęt na swój koszt.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku, kiedy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się do wykupienia sprzętu w terminie związania ofertą.
 13. Organizator przetargu może odwołać przetarg bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

Do kontaktu upoważniona jest Pani Anna Piliszek, tel. +48 23 654 30 20.

drukuj (OBWIESZCZENIE O PRZETARGU)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-03-14 09:34
 • zmodyfikował: Anna Piliszek
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-14 09:35

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr P2307W MŁAWA - GRZYBOWO - WIECZFNIA KOŚCIELNA - PEPŁÓWEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W m. CHMIELEWKO O JNI 01005626 I W m. KULANY O JNI 01005627

Numer ogłoszenia: 127392 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie , ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543468, faks 023 6543020.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmlawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr P2307W MŁAWA - GRZYBOWO - WIECZFNIA KOŚCIELNA - PEPŁÓWEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W m. CHMIELEWKO O JNI 01005626 I W m. KULANY O JNI 01005627.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu mławskiego. Wstępny zakres rozwiązań projektowych obejmuje: - przekrój normalny: w zależności od potrzeb przekrój półuliczny lub uliczny; - wzmocnienie istniejącej konstrukcji; - poszerzenie jezdni, - chodniki; - odwodnienie drogi powiatowej; - rozwiązanie skrzyżowań: skrzyżowania zwykłe. - oznakowanie poziome i pionowe dla całego ciągu drogowego w zakresie ustalonym z zamawiającym. Szczegółowy zakres prac obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem materiałów niezbędnych do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, - projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji; - projekt drogi, skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych i innych obiektów drogowych wynikających z przyjętego rozwiązania drogowego; - projekty obiektów inżynierskich, jeżeli takie będą wynikać z rozwiązania projektowego (przepusty itp.), mosty; - projekt odwodnienia; projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe itp.; - projekty przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury (uzbrojenia terenu) kolidujących z projektowaną drogą; - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski dla wszystkich robót objętych dokumentacją (sporządzony na podstawie SST); - inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,30 mb oraz lokalizacją na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew; - zatwierdzony przez Starostę Mławskiego projekt stałej organizacji ruchu; - pomiary ruchu drogowego i wyliczenie prognozy ruchu; - uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne; - wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np. ocena wpływu na środowisko, operat wodno - prawny, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów; - wyrys z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów, - badanie geotechniczne podłoża, - badanie nośności nawierzchni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.23.00-4, 71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Wadium w wysokości 3.500,00 zł powinno być wniesione w terminie do dnia 12 kwietnia 2013 r. godz. 10 00.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek zamawiającego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE Oddział w Mławie Nr 05 8213 0008 2003 0402 4824 0003 i powinny znajdować się na w/w koncie nie później niż do 12 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (2010 - 2012) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu opracowania kompletnych dokumentacji projektowych (zawierających projekt budowlany i wykonawczy) dotyczący remontu, budowy lub przebudowy drogowych obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z, dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów mostowych i dróg, o wartości brutto min. 100.000,00 zł każde; z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. do pełnienia funkcji Projektanta branży mostowej: a) minimalna liczba osób: 1 b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej - wykonał lub sprawdził min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla drogowych obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z.

  2. do pełnienia funkcji Sprawdzającego branży mostowej: a) minimalna liczba osób: 1 b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej - wykonał min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla drogowych obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi klasy min. Z.

  3. do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej: a) minimalna liczba osób: 1 b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej - wykonał min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla dróg klasy min. Z.

  4. do pełnienia funkcji Sprawdzającego branży drogowej: a) minimalna liczba osób: 1 b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje uprawnienia budowlane w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej - wykonał lub sprawdził min. 2 dokumentacje projektowe (zawierające projekt budowlany i wykonawczy) dla dróg klasy min. Z.
   UWAGA! Wykonawca może wskazać jedną osobę do równoczesnego pełnienia funkcji sprawdzającego w branżach: drogowej i mostowej, pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadać doświadczenie i uprawnienia wymagane dla obu tych stanowisk. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,
 2. z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót,
 3. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
 5. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków;
 6. zmiana treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści oferty, lub powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
 7. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
 8. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatmlawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego Grota 10 06 - 500 Mława.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego Grota 10 06 - 500 Mława SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

drukuj (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr P2307W MŁAWA - GRZYBOWO - WIECZFNIA KOŚCIELNA - PEPŁÓWEK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU W m. CHMIELEWKO O JNI 01005626 I W m. KULANY O JNI 01005627)

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-04-02 12:28

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-04-02 12:29

Numer ogłoszenia: 133842 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127392 - 2013 data 02.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 023 6543468, fax. 023 6543020.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 30.09.2013.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie 15.11.2013.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-04-05 12:57

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2012 r., poz. 1271), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627 na terenie powiatu mławskiego”

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2013 roku otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 listopada 2013 roku.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

PZD. DT - 2310.2.2013

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-04-05 13:01

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10, 06 – 500 Mława informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława - Grzybowo - Wieczfnia Kościelna - Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 w i m. Kulany o JNI 01005627została wybrana niżej wymieniona oferta.

Oferta oznaczona nr „3” złożona przez: Biuro Projektowo - Konsultingowe „MOSTY PŁOŃSK” s.c., ul. Wspólna 14, 09-100 Płońsk

Dane wybranej oferty

 • cena netto - 133.000,00 zł
 • podatek VAT 23 % tj - 30.590,00 zł
 • cena brutto: 163.590,00 zł (słownie złotych brutto: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 00/100)

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom

WYKONAWCA

Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

Kryterium

CENA

Kryterium

waga ….%

Kryterium

waga ….%

Oferta oznaczona nr „1” złożona przez: Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o.; 10 - 059 Olsztyn, ul. Polna 1B/10

29,46

 

 

29,46

Oferta oznaczona nr „2” złożona przez: ARKAS - PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k; 10 - 460 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 75A budynek B

70,74

 

 

70,74

Oferta oznaczona nr „3” złożona przez: Biuro Projektowo - Konsultingowe „MOSTY PŁOŃSK” s.c.; 09 - 100 Płońsk, ul. Wspólna 14

100

 

 

100

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

Z postępowania wykluczono następujące oferty: „4” - „WILECH” s.c. L. Klicki, W. Ruszczyński; 06-400 Ciechanów ul. Akacjowa 5

PZD. DT – 2310.2.2013

Metryka

 • opublikował: Anna Piliszek
  data publikacji: 2013-04-30 13:37

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Anna Piliszek Dział Techniczny 06-500 Mława; ul. Skonieckiego 8 tel. (0...23) 654-34-68 e-mail: pzd@powiatmlawski.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-19 11:05:43